Regulamin w czasie pandemii – DOK Ursynów

Regulamin zajęć prowadzonych w DOK Ursynów podczas stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce.

 1. Każdy pełnoletni uczestnik/ opiekun uczestnika zajęć prowadzonych w DOK Ursynów zobowiązany jest wypełnić, podpisać i dostarczyć instruktorowi oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, o zapoznaniu się z Procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID- i świadomości pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział dziecka w zajęciach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i świadomości ryzyka na jakie dziecko jest narażone stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora;
 2. Na zajęcia należy przychodzić stosując środki ochrony indywidualnej, zakrywające usta i nos.
 3. W miarę możliwości zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych
 4. Po wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. 
 5. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych uprzednio dezynfekcji.
 6. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku DOK Ursynów  z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.(jedno to uczestnik) i przebywa na terenie budynku tylko tyle czasu ile to konieczne. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby – wchodzą bez opiekunów i osób towarzyszących.
 7. Skraca się czas przebywania w DOK Ursynów na okres niezbędnydla udziału w zajęciach.
 8. Ze względu na utrzymanie reżimu sanitarnego czekanie na dziecko na terenie instytucji nie jest możliwe.
 9. Szatnie/przebieralnie przy salach są nieczynne. Prosimy na zajęcia ruchowe przychodzić już przebranym. Po zajęciach prosimy o nieprzebieranie się ani na korytarzach ani w toaletach.
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przynoszenia i korzystania z własnych przyborów (np.: pędzelki, kredki, farby, nożyczki).
 11. Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania limitów osób przebywających w salach zgodnie z informacjami wywieszonymi przed wejściem do każdej z nich.
 12. Zarówno w budynku DOK Ursynów jak i na zajęciach prowadzonych na zewnątrz obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 2 m
 13. W przypadku zajęć ruchowych oraz z zakresu działań artystycznych prowadzonych na zewnątrz obowiązuje limit do 14 uczestników plus 2 osoby prowadzące przy powierzchni minimum 62x30m i do 22 uczestników plus 4 instruktorów przy powierzchni minimum 105x68m z zachowaniem dystansu 2m.
 14. Zajęcia indywidualne z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się w pomieszczeniu, z zachowaniem co najmniej 2 metrów dystansu, po uprzednim poddaniu przez instruktora dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 15. Grupowe zajęcia sportowe oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą odbywać się w pomieszczeniu, z zachowaniem co najmniej 2 metrów dystansu, po uprzednim poddaniu przez instruktora dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 16. Instruktor zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczenia po każdych zajęciach. Przy czym czas jednych zajęć nie może przekraczać 60 min.
 17. Czas trwania przerwy pomiędzy zajęciami ustala się na 1 godz. zegarową z przeznaczeniem na wietrzenie i dezynfekcję Sali środkiem dostarczonym przez DOK Ursynów;
 18. Należy stosować się do poleceń personelu DOK Ursynów w zakresie utrzymania reżimu sanitarnego.
 19. Przestrzeganie przepisów zawartych w Regulaminie zajęć prowadzonych w DOK Ursynów podczas stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce oraz stosowanie się do powyższych informacji jest warunkiem do wzięcia udziału w zajęciach odbywających się w DOK Ursynów.